تحقیق شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا
توضیحات:
تحقیق شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک، در قالب فایل word و در حجم 73 صفحه.

بخشی از متن:
طبق ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت های اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی یا قریه نامیده شده است[1]. عدم توجه به فضاهای روستایی بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی استانی پرتوان این نواحی می باشد. برای رسیدن به توسعه ها ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی می باشیم.[2]

در این تحقیق سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاه ملک دست پیدا کنیم.

در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه
1-1 وسعت و موقعیت شهرستان نائین
2-1 بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین
1-2-1 ساخت جنسی و سنی
2-2-1 مهاجرت
3-1 سواد
1-3-1 آموزش
4-1 دین
5-1 بهداشت و درمان در شهرستان نائین
6-1 وضع فعالیت
7-1 بررسی کشاورزی
8-1 بررسی دامداری در شهرستان
9-1 زمین شناسی و توپوگرافی منطقه
10-1 بررسی منابع آب شهرستان
فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)
1-2- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات
2-2- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا
1-2-2- حجم و رشد جمعیت
2-2-2- تعداد و بعد خانوار
3-2- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا
1-3-2- کشاورزی(زراعت)
2-3-2- دامداری
3-3-2- صنعت
4-2- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ
5-2- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ
1-5-2- زلزله
2-5-2- سیل
6-2- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ
7-2- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها
فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه
1-3 بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی
2-3 زمین شناسی
1-2-3 چینه شناسی
2-2-3 مرفولوژی
3-2-3 اراضی کوهستانی
4-2-3 تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی
5-2-3 مخروط افکنه ها
6-2-3 شبکه آب راهه ها
7-2-3 واحد تپه های ماسه
3-3 بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه
1-3-3 درجه حرارت
2-3-3 باد
3-3-3 میزان بارندگی و رطوبت در روستا
4-3-3 رطوبت منطقه مورد مطالعه
4-3 شناخت و بررسی علل پیدایش روستا
5-3 وجه تسمیه روستا
6-3 تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک
1-6-3 حجم و رشد جمعیت
2-6-3 ساختار سنی
3-6-3 ساختار جنسی
4-6-3 بررسی مهاجرت روستا
7-3 مطالعه سواد و آموزش
8-3 تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا
1-8-3 محدوده اراضی کشاورزی
9-3 بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا
1-9-3 آب آشامیدنی روستا
2-9-3 آب زراعی روستا
10-3 بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و....
11-3 انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها
1-11-3 میزان عملکرد زراعی
12-3 دامداری
13-3 صنعت
14-3 توزیع جمعیت در سن فعالیت ها
15-3 بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا
16-3 بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و....
17-3 بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و....
1-17-3 برق
18-3 نحوه دفع آبهای سطحی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات
1-4 برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن
2-4 پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده
3-4 تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا
4-4 بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا
5-4 تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا
6-4 بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن
7-4 تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا
1-7-4 محدودیتهای توسعه فیزیکی
2-7-4 امکانات توسعه فیزیکی
3-7-4 جهت توسعه فیزیکی روستا
8-4 پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی
1-8-4 ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت
2-8-4 ضوابط کلی مسکن
منابع و مآخذ
 
فهرست جداول                                                                                           
جدول شماره 1- تعداد آبادیهای شهرستان نائین به تفکیک بخش و دهستان
جدول شماره 2- تعداد آبادیهای دارای سکنه و خالی از سکنه شهرستان نائین
جدول شماره 3- ساخت جنسی و سنی
جدول شماره 4: دو محصول عمده تولید شده و ظرفیت تولید آن در شهرستان نائین
جدول جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه نفوذ روستا
جدول وضعیت تعداد خانوار و بعد خانوار در حوزه نفوذ
جدول سطح زیر کشت و عملکرد محصولات زراعی در حوزه نفوذ
جدول منابع آب دهستان به تفکیک نوع منابع و روستا
جدول شماره 7: میانگین دماه ماه های سال در طول دوره 17 ساله روستای چاه ملک آمار هواشناسی خور سال75
جدول شماره 8: میانگین بارش در طول ماههایی که بیشترین بارش را دارند
جدول شماره 9: حداکثر ریزش نزولات جوی در 24 ساعت و دوره بازگشت آن در منطقه مورد مطالعه آمار شناسی خور سال 75
جدول شماره 10: متوسط بعد خانوار در روستای چاه ملک
جدول شماره 11: جمعیت و نرخ جمعیت در روستای چاه ملک- 1385
جدول شماره 12: ترکیب سنی جمعیت روستا در سال 70
جدول شماره 13: تعداد زنان شوهردار در روستا- فروردین 86
جدول شماره 14: نوع مصالح ساختمانی موجود در روستای چاه ملک
جدول شماره 15: کیفیت ابنیه و سازه های روستای چاه ملک
جدول شماره 16: مساحت و اهمیت هر یک از سلسله مراتب شبکه راه های موجود در روستای چاه ملک
جدول شماره 17 تعداد شاغلین در وضع پیشنهادی و تعداد فرصت شغلی ایجاد شده
جدول شماره 18 پیش بینی جمعیت روستا تا سال 1395 با نرخ رشد 1 درصد
جدول شماره 19 کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستا چاه ملکدسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

تعداد مشاهده: 1796 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

تعداد صفحات: 73

حجم فایل:56 کیلوبایت

 قیمت: 3,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.


  • محتوای فایل دانلودی:
    شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک در قالب ورد و 73 صفحه