تحلیل انتقال تکنولوژی و همکاری پژوهشکده ها و صنایع دفاعی

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
چکيده
انتقال تکنولوژي مقولهاي مهم و اساسي در ارتقاي سطح تکنولوژي يک کشور و درنهايت حرکت به سمت توسعه پايدار است، اهميت انتخاب روشهاي انتقال تکنولوژي بسياري از کشورهاي در حال توسعه را بر آن داشت که انواع مختلف روشهاي انتقال تکنولوژي را جهت انتخاب مناسبترين آنها آزمايش كنند. با توجه به رشد سريع تكنولوژيهاي نو و اهميت آنها از لحاظ تْأمين امنيت ملي، رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافلة تكنولوژي دور كند. بنابراين بايد در جستجوي راههايي بود كه دستيابي به اين تكنولوژيها را به سريعترين وجه، ممكن سازد. انتقال تكنولوژي و همكاريهاي استراتژيك تكنولوژي بين شركتها اگرچه قب لا نيز وجود داشته است، ولي اهميت آن از دهه ١٩٦٠ ميلادي با توجه به ايجاد سريع دانش و تكنولوژي در كشورهاي صنعتي از يك طرف و نياز به توسعه آن در كشورهاي توسعه نيافته ازطرف ديگر، توسط نويسندگان زيادي مطرح شده است، كشورمان ايران نيز با توجه به پيشرفتهاي تكنولوژيكي كشورهاي ديگر ناچار به ايجاد يا انتقال تكنولوژي از كشورهاي صاحب تكنولوژي به داخل مرزهاي خود ميباشد. در اين راستا شناخت روشهاي انتخاب تکنولوژي و مدلهاي انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژي از اهميت بسياري برخوردار است. براي اين منظور روشهاي مختلف انتقال تكنولوژي شناسايي شده و مورد بررسي قرار گرفتهاند. سپس مدلهاي ارائه شده براي انتخاب روش مناسب انتقال مورد بررسي قرار گرفته و مزايا و محدوديتهاي هر مدل تشريح و در انتها به ارائه الگوريتم پيشنهادي جهت انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژي پرداخته شده است.
در كشور ما، هر يك از صنايع دفاعي با روش متفاوتي ارتباط ميان خود و دانشگاهها را برقرار و از توانمنديهاي آنها، براي پيشبرد اهداف و مأموريتهاي خود استفاده میکنند. در برخی موارد اين روشها چندان اثربخش نیست. دلیل اصلی این امر را میتوان، نبود شناخت کافی از عوامل مؤثر بر موفقیت همکاری بین صنعت و دانشگاه دانست.

شامل :
- چکیده
- مقدمه
- روش های انتقال تکنولوژی
-مدل های انتخاب روش انتقال تکنولوژی
- الگوریتم پشنهادی انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی
- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
- نتایج و یافته ها

فهرست منابع :

 

 

Khalil M.Tarek, “Management of Tecnology”, Mc Graw Hill, ٢٠٠٠

Gilbert A. Lee –“Negotating Technology Acquisition: getting the tools you need to succed”,

Massachusetts, USA, ١٩٩٩

Radosevic S., “International Technology transfer & Catch Up in Economic Development”,

Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA, ١٩٩٩

Robert E. & Berry C., “Entering New Businesses: selecting strategies for success”, Sloan

Management review, ١٩٨٥

Chiesa V. & Manzini R., “Organaizing for Technology Collaborations: a managerial

Perspective “, R&D management, UK, ١٩٩٨

Kondo M., “Networking for Technology Acquisition and Transfer “, forum on management of

technology, Vienna, Austria, May ٢٩-٣٠ ٢٠٠١

Kim Jungki – “Technology transfer, Adoption & Catching up; Innovation Issues on South

Korea “– ١٩٩٩

Kubielas Stanislaw – “Technology Transfer & the restructuring of New Market Economiis:

The Case of Poland “– Steep Disussion ١٩٩٦, paper No. ٣٢

Cassiman & Veugelers - “External technology Sources: Embodied or Disembodied technology

Acquisition “, Proceeding of SESSI Confrance on Innovation, Appropriate Strategies and

Economic Policy”, Paris January ٢٠٠٠

Ragaitis R., “Early-Stage Technologies: Valuation & Pricing”, John Wieley & Sons, ١٩٩٩

Boarini E., “In bound Technology Transfer “, in “Technology Management”

By: R.Szakonyi, Anerbach, ١٩٩٩__

 

نشریه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم، شماره 1 ،بهـار

-
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 2734 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 18

حجم فایل:427 کیلوبایت

 قیمت: 16,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    یک تحقیق و تحلیل جامع همراه با منابع

  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل Word قابل اصلاح