نتایج جستجو برای «آشنایی بارشته دندانپزشکی»

پمفلت آموزشی دندانپزشکی

رشته دندانپزشکی دندانپزشک به تشخيص و درمان بيماریهای دهان و دندان میپردازد و از همينرو شايد بهتر باشد که عنوان اين رشته را دهانپزشکی گذاشت . در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندانسازی میدانستند. اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی ا...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل