گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای؛ در شرکت کاشی و سرامیک الوند

دسته بندي : علوم پزشکی » طب کار و ایمنی
توضیحات:
 گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای؛ در شرکت کاشی و سرامیک الوند، در قالب فایل word و در حجم 127 صفحه.

قسمتی از متن:
شركت صنايع كاشي و سراميك الوند به منظور توليد انواع كاشي هاي ديواري در سال 1367با سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران در زميني به مساحت ده هكتار در شهر صنعتي البرز قزوين تاسيس شد اين شركت در شهر صنعتي البرز داراي سه كارخانه الوند 1 الوند 2 و الوند 3 است. كل پرسنل اين كارخانه به صورت رسمي ، قراردادي ، پيمان كاري، روز مزد و ....784 نفر مي باشد.

فهرست:
فصل اول
مقدمه
انواع محصولات توليدي شركت كاشي و سراميك الوند
نوبت كاري
نمودار تشكيلات و پرسنل سازماني
تشكيلات تشكيلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه اي
ليست اقلام موجود در مرگز بهداشت كارخانه
ليست دارو هاي موجود در مركز بهداشت كارخانه
ليست تعداد افراد شاغل در كارخانه
مواد اوليه
توزين 
شكل توزين
تهيه دو غاب
شكل تهيه دو غاب
اسپري
شكل اسپري
واحدپرس 
واحد پرس كاشي كف
لعاب زني كاشي كف 
حمل و نقل و بارگيري(loading)
كوره 
Sort  و بسته بندي  
واحد پرس كاشي ديواري 
درجه بندي كاشي ها
تهيه لعاب 
جدول دسته بندي مشاغل موجود در كارخانه و شتاسايي عوامل زيان آور
ايستگاه هاي كاري 
تهسيلات رفاهي 
جدول( 1-5) تعداد توالت ها 
جدول(1-6)تعداد دستشویی ها 

فصل دوم
2-1عوامل زيان آور شيميايي فرايند     
2-1-1 مقدمه  
2-1-2 ، 1عوامل زيان آور شيميايي فرايند    
جدول 2-1،ليست مواد اوليه واحد تهيه بدنه  
جدول2-2، ليست رنگ هاي مورد استفاده در لعاب    
جدول2-3، ليس مواد شيمييايي مورد استفاده در آزمايشگاه  
جدول2-4، ليست مواد اوليه لعاب  
جدول 2-5، ليست مواد اوليه چاپ
2-1-3، سم شناسي عوامل زيان آور شيمييايي مهم فرايند   
1. كربنات سديم دو سود سبك
2. تيتانيوم(Ti)
3. هيدروكسيد پتاسيم(KOH)
بررسي برچسب گذاري و وجود برگه يMSDS مواد  
روش نمونه برداري از سيليس كريستالين   
2-1-4، نمونه برداري گرد و غبار كلي در شركت  
2-1-5 نتيجه گيري و پيشنهاد      
2-2 عوامل فيزيكي زيان آور فزايند
2-2-1، روشنايي در محيط كار 
2-2-1-1، مقدمه      
2-2-1-2،تاثيرنور در ديد 
جدول2-2-1، شدت روشنايي در سطح كار براي فعاليت هاي گوناگون  
2-2-2، ايستگاه ها و شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده
شكل 2-2-1، ايستگاه بندي براي سنجش نور   
نتيجه گيري نور سنجي انبار محصول شماره ي     
شكل2-2-2، سورت و بسته بندي 
جدول2-2-3، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي براق در بخش سورت    
جدول2-2-4، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي مات در بخش سورت  
2-2-2، صدا در محيط  
2-2-2-1، مقدمه    
2-2-2-2،اثرات سوء سر و صدا بر روي كارگران    
2-2-2-3، كنترل سر و صدا   
شكل2-2-2-1، پلان صدا سنجي، بخش بالميل هاي تهيه بدنه 
جدول2-2-2-1-،شماره ي ايستگاه هاي و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش بالميل هاي تهيه بدنه
شكل2-2-2-2-، پلان صداسنجي، بخش پرس ديواري 
جدول2-2-2-2-، شماره ي ايستگاه ها و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش پرس ديواري
شكل2-2-2-3-، پلان بخش سورت و بسته بندي ديواري  
شكل 2-2-2-3-، شماره ي ايستگاه هاو تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش سورت و بسته بندي ديواري 
شكل 2-2-2-4-، پلان صدا سنجي پرس كف 
جدول2-2-2-4-، شماره ي ايستگاه وتراز هاي شدت صوت بخش پرس كف 
2-2-2-5-، پلان صدا سنجي پرس citi 
جدول2-2-2-5-، شماره ي ايستگاه و تراز هاي شدت اندازه گيزي شده بخش پرس  citi
2-2-3، ارتعاش در محيط كار
2-2-3-1، منابع ارتعاش در كارخانه و تدابير كنترلي انجام شده براي آنها 
2-2-4، استرس هاي حرارتي در محيط كار 
2-2-4-1، مقدمه
2-2-4-2، كميته هاي انداز ه گيري شرايط هوايي محيط كار 
جدول2-2-4-1،انداز هاي حد آستانه جاز رويارويي با گرما بر پايه ي دماي ترگوي سان
جدول2-2-4-2، اندازه گيري انجام شده در مكان هاي مختلف شركت 
2-2-4-3، مقايسه اندازه گيريهاي آنجام شده با استانداردWBGT 
2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار  
2-3-1، مقدمه 
جدول2-3-1، ليست هاي كاري و عوامل ارگونوميكي 
2-3-2، ارزيابي سريع اندام هاي فوقاني بدن(RULA)
شكل2-3-1،بررسي ارگونوميكي كاچيلانزا
شكل2-3-2، بررسي ارگونوميكي شارژر...

فصل سوم
3-1، ايمني حريق 
3-1-1، حفاظت در برابر آتش سوزي و انفجارات  
3-1-2، تقسيم بندي آتش 
3-1-3، انواع خاموش كننده ها 
3-1-4، حريق هاي اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر كارخانه ي الوند(1)
جدول3-1-1، ليست تمهيدات اطفاء حريق و انواع حريق هاي احتمالي داده شده در پست هاي كار مختلف 
شكل3-1-1، تجزيه و تحليل درخت خطا در قسمت دراير عمودي
3-1-5، پيشنهاد و نظرات 
3-2، ايمني برق 
3-2-1، مقدمه 
3-2-2، براي جلوگيري از برق گرفتگي افراد در هنگام كار بايد چه مواردي رعايت شود 
3-2-3، ايمني برق در كارخانه الوند
3-3، ايمني ماشين آلات 
3-3-1، مقدمه
جدول3-3-1، ايمني ماشين آلات خط تهيه بدنه(قسمت توزين)  
3-3-2، ايمني دستگاه پرس كف و ديوار 
جدول3-3-2، ايمني ماشين آلات بخش فني 
3-4، ايمني جرثقيل
3-4-1، مقدمه
3-4-2تعريف  جرثقيل 
3-4-3، اصول ايمني مربوط به اين خطرات 
3-4-4،نكات عمومي در مورد ايمني جرثقیل
3-4-5،نكات ايمني در نصب و نگهداري 
3-4-6، جرثقيل هاي موجود در كارخانه الوند
3-5، ايمني جوشكاري 
3-5-1، مقدمه  
3-5-2، خطرات جوشكاري 
3-6، ايمني ديگ بخار(بويلر)و سيلندر هاي تحت فشار
3-6-1،انواع ظروف تحت فشار
3-6-2، تعاريف
3-6-3، آيين نامه هاي حفاظتي مولد بخار وديگ هاي اب گرم 
3-6-3-1، سوپاپ اطمينان 
3-6-3-2، لوله هاي منبع آب پركن مولد بخار
3-6-3-3، فشار آب
3-6-3-4، آبنماي شيشه اي 
3-6-3-5، دستگاه هاي خود كار آبرساني و قطع سوخت 
3-6-4، ظروف تحت فشار موجود در كارخانه الوند
3-7، ايمني كار با مواد شيميايي 
3-7-1، سيليكات زير كانيوم 
3-7-2، باريوم كربنات 
3-7-3،هيدروكلريك اسيد  
3-7-4، چسبCMC  
3-8، تجهيزات حفاظت فردي 
3-8-1، مقدمه 
جدول3-8-1،  وسايل حفاظت فردي واحد توليد
جدول3-8-2،  وسايل حفاظت فردي واحد برق و تايسسات...
جدول3-8-3، وسايل حفاظت فردي واحد آزمايشات و كنترل كيفي
جدول3-8-4، وسايل حفاظت فردي واحد فني 
3-8-2، برگزاري كلاس هاي آموزشي در كارخانه ي الوند
3-8-3، سطح آگاهي كارگران از علت استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارخانه ي الوند(1)

فصل چهارم
4-1 مقدمه 
4-2 تعریف ضریب تکرار حادثه  
4-3 تعریف ضریب شدت حادثه  
4-4 آمار حوادث سال 85 درکارخانه 
نمودار 4-1 نمودار فراوانی حوادث در سال 85 
4-5 آمار حوادث سال 84 در کارخانه
نمودار 4-2 نمودار فراوانی حوادث در سال 84 
4-6 آمار حوادث سال 83 در کارخانه  
نمودار 4-3 نمودار فراوانی حوادث در سال 83 
4-7 نتیجه گیری

فصل پنجم
5-1، تشكيلات مركز بهداشت 
5-1-1، خانه ي بهداشت روستا 
5-1-2، مركز بهداشتي شهر و روستا 
5-1-3، مركز بهداشت شهرستان
5-1-4، مركز بهداشت استان 
5-1-5، وزارت خانه 
5-1-6، طرح پايش 
5-1-7،طرح اصناف
5-1-8،مركز بهداشت شهرستان البرز 
5-2، اداره ي كار 
5-2-1، جايگاه سازماني اداره ي كار و امور اجتماعي استان قزوين
5-2-2، اداره ي بازرسي كار
5-2-3، اداره ي روابط كار 
5-2-4، كاريابي غير دولتي 
5-2-5، اداره ي امور اجتماعي
5-2-6، خانه هاي بهداشت كارگري 
5-2-7، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي 

فصل ششم
منابع و ضمائم 
6-1، منابع 
6-2، پيوستها 
دسته بندی: علوم پزشکی » طب کار و ایمنی

تعداد مشاهده: 21042 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:1,364 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای


  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل word و قابل ویرایش